Charakter, zameranie a smerovanie osvetovej činnosti a osvetových zariadení na Slovensku v súčasnosti /regionálne osvetové zariadenia, NOC, .../

16.04.2010 23:37

 

 

      Najviac kultúrno – osvetových zariadení v miestnych a regionálnych podmienkach je v Slovenskej republike. Zariadenia patria obciam a mestám v sídlach do 3000 obyvateľov, teda v malých a stredne veľkých obciach.

 

     Osobitné postavenie z hľadiska miestnej a regionálnej kultúry zastávajú mestá Bratislava Košice, ako veľké aglomerácie. V týchto mestách sú vybudované najmä špecializované kultúrne zariadenia, ktoré fungujú samostatne a svojou špecifickou činnosťou nesaturujú činnosť kultúrno- osvetových zariadení. Spoločne s nimi poskytujú široké spektrum kultúrnej ponuky, ktorá má vyšší štandard, pretože tu pôsobia špecializované profesionálne štátne kultúrne inštitúcie /dokonca celonárodného významu/  a telesá. V Bratislave však vzniká špecifická situácia, pretože tu miestne osvetové zariadenia sprostredkúvajú aj špičkové výtvory profesionálneho umenia.

 

     Termíny miestna a regionálna kultúra sú v našom prostredí chápané pomerne zúžene, predovšetkým ako záujmová umelecká tvorivosť a kultúrno – osvetová činnosť, ktorá predstavuje komplex výchovno – vzdelávacích, kultúrno – spoločenských a iných podujatí, realizovaných prostredníctvom kultúrno – osvetových zariadení.

 

     Na regionálnej úrovni  kultúry pôsobia spoločenské inštitúcie, ktoré patria síce do sféry kultúry, ale na druhej strane, veľmi dôležitou zložkou ich činnosti je výchova a vzdelávanie /knižnice, múzeá, osvetové zariadenia, .../, jedným slovom kultúrna výchova.

     Je reprezentovaná činnosťou kultúrnych centier, knižníc, múzeí, rôznych kultúrnych zariadení miestneho, regionálneho, národného, ale i inonárodného a nadnárodného charakteru. / napr. Knižnica UNESCO, Goetheho inštitút, Francúzsky inštitút/.

     Kultúrna výchova v tejto oblasti má ako hlavný cieľ prezentovanie sociálnych hodnôt.

 

     Osobitné postavenie majú kultúrno-osvetové zariadenia, ktoré sú bázou tvorivých záujmových aktivít a mimoriadne významnou súčasťou kultúrno-výchovnej činnosti. Ide nielen o poskytovanie inštitucionálnej bázy, ktorá je zárukou istej stability a uceleného vývoja v oblasti miestnej kultúry, ale aj prostriedkov a metodického usmerňovania tvorivých aktivít obyvateľov.

     Do palety kultúrno-výchovných aktivít patrí aj veľká časť aktivít realizovaných v kultúrnych inštitúciách rôzneho typu: múzeách, galériách, skanzenoch, patria sem však i aktivity rôznych záujmových združení, nadácií, ale čo je zaujímavé, čoraz častejšie sa tieto aktivity objavujú v inštitúciách úplne iného charakteru /priemyselné podniky, banky, obchodné centrá a nákupné strediská/.

 

     Už v minulosti /v povojnovom období/ sa s finančným prispievaním štátu na Slovensku vytvorila široká základňa podporujúca neprofesionálnu umeleckú činnosť v rozmanitej žánrovej pestrosti, ktorá aj dnes spadá do funkčného systému miestnej kultúry smerujúcej od centrálnych inštitúcií až po malé obce. Zásluhu na súčasnej podobe miestnej kultúry a na zachovaní tradície majú dve štátne príspevkové organizácie: Národné osvetové centrum a Ústredie ľudovej umeleckej výroby.

 

     Národné osvetové centrum - NOC ako štátna inštitúcia spadajúca pod priamu pôsobnosť MK SR metodicky, odborne a organizačne riadi, zabezpečuje a sprostredkováva starostlivosť o rozvoj ďalšieho vzdelávania v oblasti miestnej kultúry a podieľa sa zároveň  aj na riešení aktuálnych problémov v danej oblasti.

     Stará sa o rozvíjanie: národných tradícií, o rozvíjanie kresťanských duchovných tradícií, o oblasť národnostnej kultúry, ale aj o oblasť ekologickej výchovy, o otázky etické, o otázky zdravého spôsobu života, životného štýlu, o protidrogovú výchovu.

 

     Na Slovensku pôsobia neprofesionálne detské, mládežnícke i dospelé folklórne, tanečné, divadelné, spevácke, výtvarné, audio, foto, video krúžky, skupiny a súbory. Všetky tieto súbory prezentujú našu miestnu, ale aj národnú kultúru vo svete, na rôznych medzinárodných festivaloch, súťažiach a prehliadkach. Slovensko je zároveň aj organizátorom medzinárodných podujatí vo viacerých žánroch umeleckej tvorivosti.

 

     Do našej kultúry spadá aj tradičná ľudová kultúra, o ktorú sa stará ÚĽUV. ÚĽUV sa od svojho vzniku venuje uchovávaniu tradičných remesiel, dohliada na ich žánrovú čistotu, technickú a estetickú úroveň umeleckých výrobkov, podporuje talentovaných ľudovoumeleckých výrobcov a sprostredkuje, aj predaj samotných výrobkov.

     ÚĽUV sa podieľa na realizácii projektu Medzinárodná sieť tradičných remesiel, tento projekt predložila SR v r. 1995 na 28. Generálnej konferencii UNESCO v Paríži, kde bol aj následne zaradený. V r. 1996 vzniklo Medzinárodné centrum tradičných a umeleckých remesiel, ako subjekt, ktorý v má praxi rozvíjať budovanie Medzinárodnej siete tradičných remesiel.