Ukrajinská národnostná menšina

11.04.2010 21:16

     Na Slovensko prichádzajú postupne vo vlnách a v 15. a 16. stor. sa tento proces završuje. Usadili sa na východnom Slovensku a vzniklo tu asi 3OO dedín, ktoré osídľovali Ukrajinci. Boli to roľníci a pastieri. K najtypickejším a najrozšírenejším odvetviam domáckej výroby patrilo tkáčstvo, ktorého základnou surovinou boli konope, ľan a ovčia vlna. Vďaka svojej teritoriálnej izolovanosti si zachovali svoju etnicitu vo forme jazyka, tradičnej ľudovej kultúry a vierovyznania.

     V školskom roku 2006 - 2007 na Slovensku sa učilo ukrajinský jazyk viac ako 600 žiakov v 12 školách. Ukrajinský jazyk sa učí na Zdravotnej škole v Humennom, na gymnázii v Prešove. Funguje katedra a oddelenia ukrajinského jazyka na Prešovskej univerzite a oddelenie ukrajinistiky na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici. Ukrajinské obyvateľstvo SR patrí predovšetkým ku gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi.

 

 

Majú: Múzeum Ukrajinskej kultúry vo Svidníku.

         Vydáva "Naukovyj zbirnyk"

 

         "Nove žytťa" - týždenník

         "Veselka" – mesačník pre deti

         "Dukľa" –literárny, umelecký a spoločenský magazín

 

Funguje:  Spolok ukrajinských spisovateľov Slovenska

                Asociácia ukrajinistov Slovenska

 

Slovenská televízia vysiela ukrajinské vysielanie:

 

ukrajinské vysielanie: vysiela sa 14 hodín ročne, Ukrajinský magazín sa vysiela raz mesačne 30 minút; mnohonárodnostný magazín: 1 relácia (0,4 hod.).

 

Slávnosti Rusínov – Ukrajincov Slovenska –sa konajú vo Svidníku. Uskutočňujú sa vystúpenia folklórnych súborov zo Slovenska, Ukrajiny, Maďarska a Chorvátska, sprievod mestom v ľudových krojoch, pre deti kresba na asfalt, atď. - organizátor: Zväz Rusínov – Ukrajincov  Slovenskej republiky, Prešov.

 

Festival drámy a umeleckého slova Alexandra Duchnoviča – umelecký prednes, číta sa poézia a próza ukrajinských autorov zo Slovenska a Ukrajiny. Ukážky dramatického umenia, poézie a ľudových balád - organizátor: Zväz Rusínov – Ukrajincov Slovenskej republiky, Prešov

 

Festival folklóru Rusínov -Ukrajincov SR v Kamienke

Prehliadka ukrajinských ľudových piesní Makovická struna v Bardejove

Festival duchovnej piesne v Snine

Konkurz žien -recitátoriek Struny srdca I.Nevickej vo Svidníku

 

Zväz Rusínov -Ukrajincov Slovenskej republiky - oblasť rozvoja kultúrnych potrieb a aktivít rusínskej a ukrajinskej národnostnej menšiny – živá a písaná kultúra, ktorý združuje viac ako 4 tisíc členov.

 

Súčasná ukrajinská tvorba:

Vasiľ Dacej (* 14. január 1936, Výrava) je slovenský spisovateľ ukrajinskej národnosti. Člen Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku, zaroveň člen Zväzu spisovateľov Ukrajiny. V rokoch 1990 - 2003 bol starostom Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku. Diela: My a naši známi – satirické prózy, Korene – román,