Vývoj teoretického základu osvety

17.04.2010 01:06

Teoretickým základom osvety je pedagogika osvetovej činnosti, ktorá je činnosťou andragogiky – pedagogiky dospelých.

 

Pedagogika osvetovej činnosti sa zaoberá zákonitosťami výchovy a vzdelávania dospelých i mládeže vo voľnom čase, princípmi, metódami a formami tejto činnosti, ktorými osvetové zariadenia rozvíjajú kultúrny a spoločenský život občanov a utvárajú podmienky na uspokojovanie ich kultúrnych potrieb.

 

Pedagogika osvetovej činnosti rozpracúva také formy a metódy činnosti, aby sa ich účinkom bezprostredne menilo nielen vedomie, a vzdelanostná úroveň občanov, ale aj ich správanie, konanie a spoločenské aktivity.

Zaoberá sa účastníkmi osvetového procesu, nie len ako objektom, ale aj subjektom výchovného a vzdelávacieho procesu a pôsobenia. V osvetovej činnosti sa kladie dôraz na uplatňovanie zásady dobrovoľnosti a aktivity.

 

Predmetom pedagogiky osvetovej činnosti je výchova a vzdelávanie dospelého človeka, ktorý má svoje pedagogicko-psychologické životné skúsenosti, spoločenské postavenie...

Z tohto hľadiska je pôsobenie pedagogiky osvetovej činnosti spojené, podmienené využívaním sociológie, hlavne sociológie výchovy a vzdelávania a sociológie kultúry.

 

 

Teoreticko-metodologický základ osvety

 

  Andragogika                                    Pedagogika dospelých

(Andragogický model)                           (pedagogická koncepcia)

                      Pedagogika osvetovej činnosti

 

 

Subsystémy výchovy a vzdelávania dospelých

             (Systém osvety)

 

1.                  Školský subsystém výchovy a vzdelávania dospelých

- realizuje sa v sieti stredných a vysokých škôl a predstavuje zvyšovanie kvalifikácie štúdiom popri zamestnaní (diaľkové štúdium a iné formy) patrí sem aj získavanie vedeckých či vedecko-pedagogických hodností

 

2.                  Profesijný subsystém výchovy a vzdelávania dospelých niekedy známy ako podnikové vzdelávanie.

- obsah výchovnej a vzdelávacej práce profesijného subsystému zahŕňa napr. príprava mladistvých pre výkon povolania, zaškolenie, preškolenie, doškoľovanie, zdokonaľovanie pracovných spôsobilostí v robotníckych povolaniach atď.

- profesijný subsystém sa realizuje v podnikoch, firmách, organizáciách vo všetkých oblastiach NH a štátnej správy

 

3.                  Mimoškolský (osvetový, záujmový)subsystém

- mimoškolské, osvetové pôsobenie označované tiež ako mimoškolská výchova a vzdelávanie, tvorí   samostatnú oblasť osvetovej práce. V zmysle označenia celého subsystému má tento pojem širšie   zameranie a rozsah v podobe pôsobenia rôznych inštitúcií

- konkrétne predstavuje systém činností masovokomunikačných prostriedkov špecializovaných kultúrno-osvetových a výchovných zariadení, spoločenských organizácií, občianskych aktivít, spolkov, cirkevných združení a pod.

- cieľom a poslaním tohto subsystému je mimoškolské vzdelávanie dospelých a mládeže, ich  formovanie ako všestranne rozvinutých ľudí, tým, že sú im sprístupňované poznatky vedecké, technické, kultúrne

- Osvetová práca v rámci mimoškolského subsystému predstavuje súlad individuálnych  a celospoločenských záujmov a to zväčša vo voľnom čase ľudí. Obsahová orientácia  osvetovej činnosti sa týka rozvíjania všetkých zložiek osobnosti človeka, v jednotlivých výchovných oblastiach. Z výchovných a vzdelávacích princípov sa v osvetovej práci  v tomto  subsystéme uplatňuje najmä princípy dobrovoľnosti, interakcie, rôznorodosti aktívnosti a iné.

 

-   metód práce sa najviac uplatňujú špecifické metódy logického postupu

    s dôrazom na analyticko-syntetické postupy, metódy rozumového

    a emočného pôsobenia

-   foriem prevládajú v oblasti vzdelávania rôzne formy (klubové aktivity,

    záujmová tvorivosť, vystúpenia, hudobné večery, divadelné predstavenia,

    rôzne iné umelecké programy a podujatia)

 

4.                  Sociálny subsystém

- predstavuje najnovší andragogický subsystém, plní dôležité vzdelávacie poslanie, a to najmä pôsobením úradov práce a ich aktivitami pre nezamestnaných (rekvalifikačné programy)

- pre výchovu dospelých platia tieto pedagogicko-psychologické osobitosti a závislosť od týchto faktorov; vek dospelého človeka, predchádzajúce školské vzdelanie, pracovné zaradenie, spoločenské postavenie, špecifické individuálne záujmy, motivačné faktory, duševné a fyzické zdravie, nadobudnuté skúsenosti

 

     Medzi základné vlastnosti osobnosti, ktoré ovplyvňujú výchovné a vzdelávacie osvetové pôsobenie patria:

o     Schopnosti

- prejavujú sa pritom, ako si človek rýchlo osvojuje danú činnosť a rieši úlohy v produktívnej činnosti

- sklon ako emocionálno-vôľový vzťah k činnosti signalizuje, že človek má určité vrodené predpoklady, vlohy osvojiť si niečo. Rovnako významnú úlohu pri formovaní človeka majú jeho sociálne skúsenosti a to sú vlastne podmienky, v ktorých vyrastá a pracuje, a to je aj proces osvetového pôsobenia, záujmy, ktorým sa venuje

 

o     Záujmy – motivácia – postoje

- tieto ovplyvňujú i využívanie voľného času a premietajú sa najmä v oblasti záujmovej umeleckej tvorivosti

- voľno-časové záujmové osvetové aktivity rozvíjajú celú osobnosť v zmysle neustálej kultivácie myslenia, cítenia a konania ľudí

 

o     Vlastnosti charakteru

- charakter predstavuje individuálnu sústavu podstatných vlastností osobnosti, ktoré sú pre človeka príznačné a prejavujú sa v jeho správaní a konaní

- charakter nie je nemenný ani vrodený. Utvára sa a mení pod vplyvom výchovy, vzdelávania a sociálneho života

- črty charakteru sa prejavujú vo vzťahu k iným ľudom, k práci, k sebe samému a celkovej orientácii človeka. Premietajú sa do konkrétnych vlastností človeka

 

o     Temperament

- je súbor vlastností osobnosti, ktoré sa prejavujú v dynamických osobitostiach, temperament ovplyvňuje stálosť a vyrovnanosť správania.

- rozlišujeme tieto typy z hľadiska temperamentu: Sangvinik; Cholerik, Flegmatik, Melancholik;

 

 

   Kultúrno-osvetová práca má výrazný podiel na výchovnom pôsobení. Ak má byť takáto činnosť úspešná, musí sa na ňu cieľavedome zamerať celá spoločnosť, všetky subjekty spoločenského života a ich pôsobenie treba zamerať na jednotlivé výchovné zložky:

 

1. Ideovo-výchovná zložka

     -   ideovo-výchovnou zložkou osveta pôsobí na formovanie potrieb,

         záujmov a spôsobov života ľudí (národa, sociálnych a etnických skupín)

     -   patrí k základným zložkám výchovy. Zakladá sa na poznaní histórie,

         dejín, účasti na spoločenskom živote

 

     Metódy a formy výchovnej osvetovej práce sú: prednášky, semináre, besedy, akadémie, spomienkové slávnosti, živé noviny, súťaže, literárno-hudobné pásma, dokumentárna a informačná činnosť, výstupy na pamätná, historické a známe miesta.

   Takto orientovaná osvetová práca sa uskutočňuje prostredníctvom všetkých oblastí kultúrno-osvetovej činnosti (mimoškolskej výchovy, tlače, knižničnej práce, klubovej práce, záujmovo-umeleckej tvorivosti, výstavníckej činnosti, pamiatkovej starostlivosti).

 

   Súčasné aktivity u nás na Slovensku sa orientujú na tieto úlohy:

- riešenie problémov obecných a mestských samospráv a ostatných subjektov miestneho života a regiónov

- dokumentovanie života obcí priamo v dokumentoch a v symbolike (vydávanie publikácií o obciach a o slovenskej histórii, moderné kroniky obcí, zaznamenanie významných osobností miestneho života)

- starostlivosť o pamiatky

- spolupráca so školami, občianskymi združeniami, nadáciami, atď.

 

  1. Svetonázorová výchovná zložka

- napomáha poznávaniu zákonitostí spoločenského života, procesu práce, poznávania prírody V priebehu dejín spoločnosti sa stretávame s rôznymi typmi svetonázoru (materialistický, náboženský, ateistický; sú to aj rôzne myšlienkové procesy a smery).

 

         Metódy a formy svetonázorového osvetového pôsobenia sú podobné s ideovo-výchovnou prácou. Osobitne sa uvádza činnosť Zborov pre občianske záležitosti, ktoré predstavujú metódy a formy práce svetonázorovej výchovy, ako sú uvítanie detí do života, slávnostné uzavretie manželstva, podujatia pri životných výročiach.

        Súčasné osvetové aktivity sú dnes predstavované pôsobením rôznych osvetových subjektov (cirkevné spolky, občianske združenia, nadácie).

 

  1. Mravná výchova (etická, rodinná, právna)

     Ciele a obsah – v oblasti mravnej výchovy predstavujú určovanie mravných pravidiel, noriem a hodnotenia správania ľudí z pohľadu morálky.

     Metódy a formy, by mali pôsobiť hlavne na pozitívne charakterové vlastnosti ľudí, metódy a formy pôsobenia sú: situačné, problémové, komunikatívna práca, príklad, diskusie na etické témy, prednáškové cykly, večery otázok a odpovedí na určenú tému, kvízy, filmové predstavenia, edičná činnosť, masmediálna práca.

        Súčasné osvetové aktivity sú orientované na širšiu spoločenskú angažovanosť, nové spoločensko-ekonomické potreby a problémy a prekonávanie negatívnych javov (drogy, životný štýl, výživa a iné).