Antropologická archeológia

16.01.2010 13:47

Antropologická archeológia

 

 

Nová archeológia:

Americká „nová archeológia“ a britská „analytická archeológia.

 

Lewis Roberts Binford - zakladateľ americkej novej archeológie

 

Východisko koncepcie: Všetky prvky kultúrneho systému sú navzájom spojené takým spôsobom, že každý z nich obsahuje alebo odráža časť druhého. Je nutné skúmať podobnosti a rozdiely archeologických dát v rámci funkcií, ktoré plnia vo vnútri kultúrneho systému.

- kultúrnu zmenu a kultúrny vývoj je možné interpretovať v súvislosti s procesmi adaptácie spoločnosti na vonkajšie prostredie.

Ako základný predmet svojich výskumov vymedzil kultúrne systémy a procesy, ktoré v nich prebiehajú.

 

Kultúra predstavuje prostriedok adaptácie človeka na prírodné a sociokultúrne prostredie.

- požadoval komplexný výskum ľudského chovania i jeho produktov – artefaktov. Súčasťou tradičných archeologických výskumov sa stali rozbory pôdy, chemického zloženia vody, mikrofauny a mikroflóry.

Aby sme pochopili chovanie človeka a produkty jeho činnosti v rámci  určitej archeologickej lokality, musíme najskôr poznať celý systém interakcií spoločnosti– kultúra– príroda.

- využíval moderné metódy štatistiky a kybernetiky – multidimenzionálnu projekciu, zhlukové analýzy, diskriminačné analýzy.

 

V 2. polovici 60. rokov už Binford a jeho žiaci vystupujú ako škola novej archeológie.

Klasický príklad využitia systémového štúdia archeologických prameňov predstavuje výskum Kenta V. Flanneryho venovaný analýze ekologických faktorov, ktoré viedli k premenám spôsobu života v predkolumbovskej strednej Amerike a vytvorili predpoklady pre neskorší vznik vyspelých indiánskych kultúr.

Predstavitelia novej archeológie  neobmedzili predmet výskumu iba na štúdium tradičných archeologických prameňov, ale obohatili svoju metodológiu o výskumné techniky antropológie, etnografie, sociológie.

V archeológii sa prejavila vznikom takých disciplín, akými sú experimentálna archeológia a etnoarcheológia.

 

Analytická antropológia:

David Leonard Clarke

 

Základom jeho koncepcie analytickej archeológie: analýza archeologických prameňov v rámci hierarchicky usporiadanej konceptuálnej schémy atribút – artefakt – tip – komplex – kultúra.

Clarková metóda spočíva v transformácií archeologických prameňov na najjednoduchšie informácie (atribúty). Postupuje teda analytickou cestou od artefaktov k ich najzákladnejším vlastnostiam – atribútom. Potom nasleduje syntéza, fáza výskumu založená na využití modernej výpočtovej techniky. Na základe predtým stanovených hypotéz je postupne rekonštruovaný obraz danej kultúry od atribútov k typom, komplexom, kultúram a technokomplexom.

 

Etnoarcheológia:

60 roky 20. storočia: vlastné utváranie etnoarcheológie (J.W.Fewkes)

Etnoarcheológia stojí medzi archeológiou a antropológiou. Využíva antropologické techniky terénneho výskumu s cieľom získať empirický materiál, ktorý by umožnil rekonštruovať históriu kultúry  a prispel k zodpovedajúcej interpretácii archeologických prameňov.

Predmet : výskum fungovania sociokultúrnych systémov z hľadiska vzťahov medzi materiálnou a symbolickou bázou kultúry v kontexte konkrétneho ekologického prostredia.

     Pre etnoarcheológiu je dôležité poznanie – ako sa kultúrne normy, idey, vzorce chovania premietajú do podoby materiálnej kultúry v danej spoločnosti.

 

Experimentálna archeológia:

- výskumná, vzdelávacia a výchovná funkcia

- zaoberá sa rekonštrukciou a simuláciou funkcií historických, kultúrnych prvkov a komplexov. Prostredníctvom experimentu archeológovia overujú svoje hypotézy o vzniku, vývoji a fungovaní kultúrnych technológií dávno zmiznutých kultúr. Dnes je možné vymedziť tri základné smery, ktorými sa experimentálna archeológia uberá:

1.      Kombinácia klasických múzeí s múzeami vo voľnej prírode, kde sú realizované prevažne výrobné a funkčné experimenty.

2.      Experimentálny výskum starých technológií a historických spoločnosti prevedený v rámci expedícií a terénnych výskumov.

3.      Budovanie stálych stredísk experimentálnej archeológie.

 

Antropológia modernej spoločnosti:

W.L. RATHJE

- štúdium moderných industriálnych spoločností s aplikáciou archeologických metód

- pokus overenia relevancie archeologických predmetov, prostredníctvom ktorých sa hypoteticky uvádzajú do súvislosti poznatky materiálnej kultúry s konaním ľudí v skúmaných historických spoločnostiach

- predmetom výskumu bola analýza cyklu nákup-spotreba-odpad – zdroj informácií jako ľudia žijú v určitej spoločnosti

 

 

Postprocesuálna archeológia:

Medzi teoretické a metodologické zdroje postprocesuálnej archeológie patrí štrukturalizmus (štrukturálna analýza).

Postprocesuálna archeológia zdôrazňuje postmoderný prístup– pluralitný, viacúrovňové štúdium kultúrnych javov, ktoré programovo dekonštruuje veľké mýty modernizmu.

- rozhodujúcu úlohu zohrala zmena postoja k archeologickým prameňom, najmä k materiálnej kultúre (už nie je chápaná len ako adaptačný mechanizmus, ale ako znakový systém). Dominantné sa stáva interpretácia symbolického obsahu, zmyslu a významu artefaktov. Zrodenie nového prístupu k symbolickej dimenzii artefaktov je späté so symbolicko– štrukturálnou archeológiou, ktorej rozvoj v 70. rokoch výrazne stimuloval vznik postprocesuálnej archeológie.

Zásadnú roľu v tejto dobe zohrali etnoarcheologické výskumy Iana Hoddera. Pokúsil sa zachytiť aký vplyv na distribúciu artefaktov majú idey, symbolika, ktoré sú pripisované jednotlivým predmetom a kategóriám predmetov -  Symboly v akcii.

- hmotné artefakty ako kultúrne prvky, ktoré hrajú aktívnu roľu v sociálnej komunikácii a presadzovaní potrieb a záujmov jednotlivcov i skupín.

- hmotná kultúra je osobitný druh ,,textu“, smysluplný systém znakov, ktorý môže byť ,, čítaný“ a interpretovaný. Do popredia výskumov vstupuje problematika symbolickej interpretácie archeologických prameňov.

 

Základným východiskom postprocesuálneho prístupu ku štúdiu kultúry zhrnuli Michael Shanks a Christopher Tilley v článku  Archeológia na prahu 90. rokov.  

Podľa nich musíme materiálnu kultúru skúmať podľa týchto charakteristík:

1.      hmotná kultúra je podrobovaná neustálej transformácii formy a zmyslu,

2.      význam hmotnej kultúry je podmienený historickým a spoločenským kontextom,

3.      hmotná kultúra môže byť predmetom ideologickej manipulácie,

4.      hmotná kultúra predstavuje rámec a komunikačný prostriedok spoločenskej praxe,

5.      hmotná kultúra vyžaduje interpretáciu ako text,

6.      hmotná kultúra vytvára komunikačný kanál,

7.      hmotná kultúra je spoločenský a nie individuálny produkt,

8.      zmysel archeologického prameňa sa nedá redukovať na jednotlivé prvky z ktorých sa skladá,

9.      primárna dôležitosť hmotnej kultúry je v symbolickom komunikačnom obsahu pomocou ktorého je konštruovaná sociálna skutočnosť,

10.  hmotná kultúra je mnohovýznamová.

 

Procesuálna a postprocesuálna archeológia výrazne prispela k zblíženiu archeológie a antropológie.

 

Zdroj:Václav Soukup, Dejiny antropológie, Praha, 2004, str. 503 - 513