Kultúrna a sociálna antropológia

 

   Informácie, poznámky, prednášky z predmetu kultúrna

   a sociálna antropológia a jej príbuzných predmetov.

 1. Genéza antropologického myslenia
 2. Predmet a subdisciplíny antropológie
 3. Definície KULTÚRY
 4. Evolucionistická antropológia
 5. Difuzionistická antropológia
 6. Konfiguracionizmus
 7. Osobnosť a kultúra
 8. Funkcionalistická a štrukturálne funkcionalistická antropológia
 9. Štrukturálna antropológia
 10. Neoevolucionistická antropológia
 11. Kultúrna ekológia
 12. Kultúrny materializmus
 13. Antropologická archeológia
 14. Kognitívna antropológia
 15. Symbolická antropológia
 16. Lingvistická antropológia

 17. Psychologická antropológia

 

  Informácie, poznámky, prednášky z regionálnej kultúry

  a osvetovej práce.

 

 1. Charakteristické črty národnostnej existencie a kultúry

 2. Karpatskí Nemci

 3. Ukrajinská národnostná menšina

 4. Rusínska národnostná menšina

 5. Česká národnostná menšina

 6. Rómska národnostná menšina

 7. Maďarská národnostná menšina

 8. Kategórie mesta a regiónu v sociálnych a spoločensko - kultúrnych súvislostiach

 9. Metodologické aspekty reflexie regionálnej kultúry (kulturologická reflexia ketegórie región; regionálne kultúrne centrum a jeho okolie; mesto ako centrum kultúrneho života)

10. Identita regionálnej kultúry (kultúrna identita a región; región v národnej kultúre)

11. Región ako nositeľ kultúrnej tradície – tradícia v regionálnej kultúre

12. Osveta jej význam a úlohy

13. Chronologický prehľad uvedených pojmov, ktoré sa spájajú s osvetovou činnosťou

14.Osvetová činnosť v minulosti jej základná charakteristika osvetovej činnosti v jednotlivých obdobiach, vzdelanie a osvetová činnosť, učené spoločnosti, spolky a osvetová práca, porovnanie jednotlivých období z aspektu osvetovej činnosti/ 

15. Charakter, zameranie a smerovanie osvetovej činnosti a osvetových zariadení na Slovensku v súčasnosti /regionálne osvetové zariadenia, NOC, .../

16. Metódy a formy vzdelávacieho osvetového pôsobenia

17. Vývoj teoretického základu osvety

 

 

Informácie, poznámky, prednášky na tému

kultúra a spoločnosť

 

1. Vedecké štúdiá ľudskej spoločnosti

2. Človek a spoločnosť

3. Kultúra a spoločnosť

4. Jednota a rozmanitosť kultúr

 

  

Informácie, poznámky, prednášky z filozofie 

 

1. Povaha predfilozofického myslenia

2. Kozmologický a kozmogonický model sveta

3. Antická filozofia. Antropocentrický obrat vo filozofii. Podstata a význam Platonovej a Aristotelovej filozofie.

4. Stredoveká filozofia. Prínos patristiky do filozofického myslenia. Vrcholná scholastika.

5. Renesančná prírodná a sociálna filozofia

6. Filozofický racionalizmus a empirizmus

 

 

 

 

,,Nekráčaj predo mnou, nemusím nasledovať. Nekráčaj za mnou, nemusím viesť. Iba kráčaj vedľa mňa a buď môj priateľ." - [ Albert Camus ]

Meniny na web
Google