Chronologický prehľad uvedených pojmov, ktoré sa spájajú s osvetovou činnosťou

14.04.2010 09:57

 

 

  18. stor. – OSVETA – ako prvý ho použil Ján Kollár;

               – Doba racionálnych osvietencov - propaguje sa

                  hospodárska a zdravotnícka škola;

 

19. stor. – ĽUDOVÝCHOVA  - ako pojem vzniká počas 19. stor. v súvislosti

                                            so Štúrovcami vo význame činností – knižníc,

                                            nedeľných škôl, spolkov;

                                            Začiatky robotníckeho hnutia – telovýchovných

                                            združení a vznik ženských spolkov;

 

začiatok 20. stor. – ĽUDOVÁ VÝCHOVA

                            - v 1918 – vznikom prvej republiky, vznikajú aj mnohé

                              dôležité zákony;

                            - v 1919 – do platnosti vstupuje zákon o Verejných,

                              obecných knižniciach;

 

                            – ĽUDOVÉ VZDELANIE – 1918 – 1930 Zákon o Verejných

   a obecných knižniciach ovplyvnil ich zakladanie a fungovanie;

   Zákon č. 67/1919 => o ľudových kurzoch občianskej výchovy;

 

50. roky 20. stor. – OSVETOVÁ PRÁCA – v 1953 - Osvetové ústredie –

                             zakladanie okresných osvetových domov, vznik

                             Osvetového ústavu, vznik Osvetovej školy;

 

-          Kultúrno-výchovná činnosť

-          Kultúrno-osvetová práca

 

   V súčasnosti osvetovú prácu usmerňuje Zákon 61/2000 Z.z. O osvetovej činnosti.