Človek a spoločnosť

08.05.2010 14:12

 

     Pojem spoločnosť v širšom slova zmysle – ľudská spoločnosť ako celok, ľudstvo, ktoré sa skladá z jednotlivých spoločností a skupín;

Pojem spoločnosť v užšom slova zmysle - jednotlivé spoločnosti, ktoré vznikajú na základe zjednocovania sociálnych skupín;

Každá sociálna skupina potom predstavuje určité spoločnosti ľudí, v ňom možno ďalej rozlišovať rôzne podskupiny a sociálne útvary ako rodiny, politické strany a spolky, triedy, inteligenciu, ľud...

V prvom prípade ide o široké spoločenstvo ľudí zahrňujúci stupeň kultúrneho vývoja, materiálnej a duchovnej kultúry, povahových a národných rysov.

V druhom prípade je spoločnosť chápaná napr. ako spoločnosť Národného múzea, spoločnosť pre šírenie politických a vedeckých znalostí ako určitá spoločenská organizácia.

Spoločnosť je skupina ľudí, ktorí bývajú a pracujú pohromade. Základom každej spoločnosti je zoskupenie jedincov – a potom sa môže spoločnosť vyvíjať. Premenu determinovaných skupín v spoločnosti uplatňujú dva základné procesy:

1.      adaptácia – organizácia chovania jednotlivých členov

2.      vývoj skupinového vedomia a pocit jednoty

 

Definícia spoločnosti podľa Murphyho:

- je organizované združenie ľudí vnútorne rozčlenené za účelom pridelenia práv, povinnosti, jednotlivcom a skupinám, ktoré ju tvoria;

- spoločnosti sa riadia určitými pravidlami, normami, čo je nevyhnutné k zabezpečeniu praktického chodu života;

 

ROBERT REDFIELD  charakterizuje spoločnosť:

- je tvorená ľuďmi, majúca zhodnú predstavu o tom, čo to znamená dobre, správne žiť.

To znamená, že spoločnosť nie je len systémom výroby a služieb. V ľudskej spoločnosti je určité chovanie považované za správne, iné za nesprávne a príslušníci tejto spoločnosti sa podľa tohto viac či menej riadia. Spoločnosť je predstavovaná ľuďmi vykonávajúcimi svoju prácu. Tak v každej spoločnosti existuje deľba práce.

 

 Zdroj: prednáška na UKF v Nitre