Difuzionizmus

30.12.2009 01:34

- je charakteristický kritickou reakciou na teórie a metódy evolucionizmu, na konci 19.storočia, vystriedal evolucionizmus a v prvých rokoch 20.storočia zásadným spôsobom ovplyvnil teóriu kultúry

- venovali primárnu pozornosť štúdiu kultúrnej zmeny

- za hybnú silu dejín považovali vonkajšiu zmenu - endogénnu zmenu, ktorej zdrojom je kontakt medzi rôznymi kultúrami a prenos kultúrnych prvkov z jedného spoločenstva do druhého.

 

Zdôrazňovali: 1. geografický priestor proti času

               2. konkrétny vývoj proti abstraktne

                   stanoveným evolučným štádiám

                    3. migrácia jednotlivých etník a 

                        difúzia kultúrnych prvkov proti

                        invencii a univerzálnej evolúcii

                        celého ľudstva

 

 Centrum záujmu: empirické štúdium mechanizmov difúzie kultúrnych prvkovmigrácie etnických systémov v priestore.

- do popredia vystúpila problematika akulturácie (analýza procesu kultúrnej zmeny, ku ktorej dochádza prostredníctvom kontaktov   

  dvoch odlišných kultúr, ktoré na seba vyvíjajú nerovnomerný nátlak)

- výskumy mimoeurópskych kultúr vychádzajú z doktríny kultúrneho relativizmu (štúdiá cudzích kultúr ako jedinečných 

  a neopakovateľných entít, ktoré možno pochopiť a popísať v kontexte ich vlastných hodnôt, noriem, ideí.

 

 

Centrálnymi pojmami difuzionizmu sú:

 

Difúzia - chápaná ako proces, pri ktorom sú najrôznejšie produkty ľudskej činnosti navzájom odovzdávané rôznymi kultúrami- teda ako šírenie kultúrnych prvkov a kultúrnych komplexov z jednej geografickej oblasti do druhej. 

Migrácia - vyjadruje pohyb obyvateľov z jednej geografickej oblasti do druhej.

 

Základné smery:

a) americký variant difuzionizmu= Boasova škola historizmu

b) nemecko- rakúska škola kultúrnych okruhov

c) britská heliolitická škola

 

Genealógia difuzionizmu:

Zdroj európskeho difuzionizmu: Nemecká antropogeografia od Karla Rittera (orientovala sa na štúdium vzťahov človek- spoločnosť- kultúra- prostredie ako jednotnej charakteristiky geografického regiónu)

 

Zakľadatelia antropogeografie

 

FRIEDRICH  RATZEL

Dielo: Antropogeografia I.- II.- somatické a sociokultúrne rozdiely medzi dvoma rôznymi lokálnymi kultúrami sa sformovali pod vplyvom storočného pôsobenia rôznych geografických faktorov (podnebie, priestorové rozmiestnenie populácie)

- pri štúdiu kultúrnej zmeny je nevyhnutné venovať pozornosť difúzii kultúrnych prvkov a komplexov v priestore a migrácii obyvateľstva, neexistujú totiž absolútne geografické limity, ktoré by bránili prenikaniu kultúrnych znakov z rôznych oblastí po svete.

Pri výskume spoločností a kultúr je dôležité venovať pozornosť faktorom: kultúrne kontakty národov v minulosti, migrácia, presídľovanie, hustota obyvateľstva a pod.

Pri prvkoch materiálnej kultúry bol presvedčený, že ich zhodné znaky je možné interpretovať ako dôsledok kultúrnej difúzie. Ale nie každá podobnosť vyplýva z kultúrnych kontaktov- celý rad predmetov je spätých cez fakt funkčného určenia. Ak však nájdeme ďalšie podstatné kvalitatívne podobnosti (nevzťahujú sa len k funkčnému použitiu artefaktov) ––»vzájomné historické kontakty.

Tento komparatívny princíp označil za kritérium formy, tzv.  Formengedanke a aplikoval ho na výskum vývojových foriem afrického luku a šípu.

 

Existujú 2 typy kultúrnej difúzie:

1. postupné premiestňovanie jednotlivých kultúrnych prvkov

2. rýchly presun celého kultúrneho kontextu

Dielo: Národopis I.- III.= problematika kultúrnych kontaktov a podobnosti kultúrnych prvkov v Amerike

 

LEO FROBENIUS

Dielo: Pôvod afrických kultúr

- organické chápanie kultúry: kultúra= živý organizmus, ktorý sa rozvíja nezávisle od človeka.

- značnú pozornosť venoval mytologickým a symbolickým systémom: Indonézia «––»  Afrika; komparatívna analýza mýtov: dospel k hypotetickému záveru, že domovom mýtov je Indonézia.

- rozšíril Ratzelovo kritérium formy o kritérium množstva výskytu kultúrnych podobností.

Za základný mechanizmus rozvoja kultúry označil: procesy kríženia kultúr sú príčinou existencie širokej škály podobných kultúrnych prvkov a komplexov a vzniku nových kultúrnych foriem.

 

 

a) americký variant difuzionizmu = Boasova škola historizmu

 

FRANZ BOASE

- útok na postuláty evolucionizmu v prednáške Obmedzenie komparatívnej metódy v antropológii, v nej zdôraznil:

1. podobnosť kultúrnych prvkov nie je dôkazom ich historických vzťahov a spoločných počiatkoch

2. pri výskume jednoty kultúrnych procesov je dôležité: výskum historického pôvodu konkrétnych kultúrnych prvkov a štúdium difúzie a uplatnenia v rôznych kultúrach

3. Boas vyžaduje detailné štúdium zvykov v rámci kultúry, ktoré praktizuje v priamej súvislosti s výskumom ich geografického šírenia medzi susednými kmeňmi

4. v prácach: Myseľ primitívneho človeka; Primitívne umenie; Antropológia a moderný život; Všeobecná antropológia; Rasa, jazyk a kultúra rozpracoval otázky historizmu a induktívnej metódy a položil základy amerického difuzionizmu.

Koncepcia všeobecnej antropológie: antropológia ako komplexná disciplína zaoberajúca sa integrálnym štúdiom vzťahov rasa- jazyk- kultúra

- položil základy súčasného chápania všeobecnej antropológie, ktorú tvorí: fyzická a kultúrna antropológia

- americká antropológia predstavuje systematickú vedu o človeku a kultúre, ktorá zahrňuje poznatky: z fyziológie a anatómie, etnografie, etnológie, archeológie, prehistórie, lingvistiky, psychológie, sociológie.

 

Fyzická antropológia: pokúsil sa objasniť zákonitosti vzniku, modifikácie fyzických typov pod vplyvom meniaceho sa prostredia; dokázal, že fyzické normy jednotlivcov v Európe sa podstatne líšia od fyzických znakov tých, ktorí sa narodili v USA.

 

Lingvistická antropológia: základným predpokladom úspešného terénneho výskumu je antropológova znalosť jazyka spoločnosti, ktorú skúma. Vytvoril výskumný model, ktorý umožnil popis javov prostredníctvom ich fonetickej, syntaktickej a sémantickej dimenzie. Podľa neho: znalosť jazyka prispieva k hlbšiemu poznaniu študovanej kultúry, gramatické formy a kategórie poskytujú obraz základnej organizácie ľudského vedomia.

-upozornil na úlohu jazyka ako determinanta ľudského správania a prežívania.

 

Kultúrna antropológia: dva prístupy k štúdiu prírodných a kultúrnych javov:

  1. nomotetický- odhaliť všeobecne platné zákony a príčinné súvislosti vecí a javov
  2. idiografický- ide o pochopenie podstaty a zmyslu skúmaných javov

- kultúrna antropológia - je  historická disciplína, ktorej základná úloha: rekonštrukcia kultúrnej histórie, objasnenie príčin dynamiky kultúry, pochopenie podstaty sociálnych vzťahov a významov kultúrnych javov v konkrétnom historickom kontexte.

 

Teória kultúry: východiskom výskumu kultúry sú podľa neho empirické dáta získané prostredníctvom terénneho výskumu. Treba brať dôraz na výskum úlohy ľudských emócií, ktoré sa premietajú do správania a prežívania ľudí, fungovania inštitúcií a sociálnych vzťahov. Kľúčom k pochopeniu významu emócií pre fungovanie spoločnosti sú zvyky: naučené schémy pre jednanie v štandardných situáciách; keď sa nejaká činnosť po určitú dobu opakuje, zautomatizuje sa a riadi sa viac povedomým ako vedomým myslením - stáva sa natoľko zažívanou, že môže pôsobiť ako vrodená dispozícia.

 

Kultúrny determinizmus: vzťah človeka a kultúry - zdôraznil plasticitu človeka, ktorý je tým, čím ho kultúra utvára (človek sa viac učí ako tvorí). Ľudské jednanie vyrastá z kultúrnej tradície, preto chápe kultúru ako zvláštne oddelený svet skúseností, hodnôt, prostriedkov, ktoré formujú človeka.

Kultúra sa premieta do 3 dimenzií:

  1. zahrňuje vzťahy medzi človekom a prírodou
  2. tvoria vzťahy medzi ľuďmi
  3. skladá sa zo subjektívnych reakcií človeka na všetky prejavy života

Každá kultúra je považovaná za jedinečný sociálny útvar, ktorý má svoju vlastnú históriu.

Každá kultúra je tvorená kultúrnymi prvkami pochádzajúcimi z rôznych zdrojov. Dejiny kultúry sú výsledkom náhodných kontaktov a výpožičiek medzi rôznymi kultúrami. Treba si dávať pozor, ktoré prvky boli prevzaté, akým spôsobom boli modifikované a integrované a z akého zdroja pochádzajú.

 

Antropológia ako deskripcia kultúrnych javov a procesov

ROBERT HARRY LOWIE - predstaviteľ amerického difuzionizmu

- terénny výskum medzi indiánmi kmeňa Šošonov.

Diela: Kultúra a etnológia, Dejiny etnologickej teórie, Sociálna organizácia= prispel k rozvoju teórie človeka a kultúry; Primitívna spoločnosť= kritický postoj k evolucionizmu, dokázal, že monogamia nie je výtvorom civilizácie, na základe empirických dát potvrdil výskyt nukleárnej rodiny ako v komplexných spoločnostiach tak i v jednoduchých spoločnostiach žijúcich na hrane prežitia. Predložil dôkazy vyvracajúce predpoklad evolucionistov, že matrilinearita predchádzala patrilinearitu a že klany sú typické len pre spoločnosti s najjednoduchšou technológiou.

 

Kultúrna oblasť a kultúrny typ

C. D. WISSLER

- difuzionistický model kultúry našiel svoje vyjadrenie v koncepcii kultúrnej oblasti a časovej perspektivisty = 1-krát bola táto koncepcia explicitne formulovaná v jeho dielach: Americký indián, Človek a kultúra, Vzťah človeka k prírode v domorodej Amerike.

- každá kultúrna oblasť je tvorená kultúrnym centrom (najväčšia koncentrácia najtypickejších kultúrnych prvkov) a kultúrnym okrajom (elementy sa tu postupne strácajú a prelínajú s kultúrami susedných kultúrnych oblastí). Medzi 2 kultúrnymi centrami sa identifikuje spoločenstvo s prechodnými kultúrami.

- koncepcia kultúrnej oblasti bola ďalej rozvinutá hypotézou  časovej perspektivity, podľa ktorej existuje priamy vzťah medzi vzdialenosťou, rozšírením a starobou kultúrnych prvkov. Bol presvedčený, že kultúrne prvky inklinujú k tomu, aby sa rozširovali rovnako všetkými smermi zo svojho vychádzajúceho zdroja.

- centrum kultúrnej oblasti = miesto s najväčšou koncentráciou týchto kultúrnych prvkov

8 základných potravinových oblastí Ameriky podľa Wisslera:

1. oblasť Karibov

2. oblasť bizónov

3. oblasť lososov

4. oblasť divokých plodín

5. oblasť kukurice

6. oblasť intenzívneho hospodárstva

7. oblasť manioka

8. oblasť guanako

Kultúrny typ = označenie kultúry, ktorú viac menej zdieľa skupina kmeňov obývajúcich určitú kultúrnu oblasť

- ako prvý si uvedomil, že každá kultúra sa skladá z typických vzorov

Kultúrne vzorce= zoskupenie kultúrnych prvkov a schém jednaní, ktoré vo svojom súhrne vytvárajú charakteristický obraz danej kultúry

- svojou prácou anticipoval nástup Konfiguracionizmu

 

b) Nemecko - rakúska škola kultúrnych okruhov

 

Zakľadatelia: Fritz Graebner, Bernard Ankermann

- so svojimi názormi prvýkrát vystúpili v Berlínskej antropologickej spoločnosti (1904), kde predložili difuzionistický model kultúrnych okruhov v Oceánii (Graebner) a Afrike (Ankermann).

6 vývojových stupňov kultúrnych okruhov podľa Graebnera:

1. tasmánsky kultúrny okruh

2. austrálska bumerangová kultúra

3. kultúrny okruh totemových lovcov

4. kultúrny okruh záhradníkov

5. melanézska luková kultúra

6. polynézska patrilineárna kultúra

Dielo: Metóda etnologie - stanovil 2 základné metodologické kritériá, ktoré umožňujú podľa jeho názoru pomerne presnú rekonštrukciu difúzie svetových kultúrnych procesov:

a)     kritérium formy: vzťahujúce sa k formálnym podobnostiam medzi skúmanými kultúrnymi objektmi

b)     kritérium množstva: postihuje štatistický počet kultúrnych podobností

 

Kultúrno - historický model – ide o rekonštrukciu kultúrnych okruhov, tzv. Kulturkreise: na počiatku dejín žili ľudia v malých tlupách (Ázia) ––»vytvorili radu prvotných kultúr, tzv. Urkulturen - základ pre prvé kultúrne okruhy ––» ďalší kultúrny vývoj prostredníctvom šírenia. Počas sťahovania národov sa kultúrne prvky a kultúrne komplexy rozšírili po celom svete a navrstvením na seba vznikli kultúrne vrstvy.

 

WILHELM SCHMIDT

- podiel na založení Inštitútu Antropos(1931), založenie Viedenskej etnologickej školy

Dielo: Príručka metódy kultúrnohistorickej etnologie - predpokladal, že kultúrne kontakty sa týkali celých kultúrnych komplexov a nielen jednotlivých kultúrnych prvkov alebo malých skupín, pozornosť venoval vymedzeniu pojmu kultúrneho okruhu (komplexy, ktoré spájajú všetky významné oblasti materiálnej a duchovnej kultúry)

 

Rozlišoval 2 základné typy kultúrnych kontaktov (zdôrazňoval pritom difúziu ako stimul, ktorý vedie k vnútornej zmene sociokultúrnej reality):

1. aktívne vplyvy = výsledok priameho pôsobenia

2. pasívne vplyvy = sprostredkované preberanie vzdialených prameňov

 

Dielo: Pôvod idey Boha- pokus o rekonštrukciu základných modelov pôvodných kultúrnych okruhov, pri vymedzovaní kultúrneho okruhu sa priblížil k stanovisku evolucionizmu

 

4 základné vývojové stupne kultúrnych okruhov:

1. vývojový stupeň- primitívne lovectvo a zberačstvo: centrálna prakultúra (Pygmejci, Aziati, Novoguinejci); Artistická prakultúra (Eskimáci); južná prakultúra (Tasmánci, Juhoaustrálčania, Patagónci)

2. stupeň- túto fázu tvoria patriarchálni nomádski pastieri (kultúry vládcov), vyššie lovecké a totémske skupiny (mestská kultúra), exogamní patriarchálni poľnohospodári, kopaničiari (dedinská kultúra)

3. stupeň- kultúry charakteristické slobodným patriarchálnym a slobodným matriarchálnym systémom

4. stupeň- vyššie civilizácie Ázie, Európy a Ameriky

- najprimitívnejšie kultúry uctievali jediného Boha ako otca celého sveta; monoteizmus ako prapôvodná forma náboženstva a polyteizmus ako vývojové štádium, ktoré svedčí o degeneratívnej tendencii náboženského myslenia

 

 

c) Britská heliolitická škola

 

WILIAM HENRY ROBERT RIVERS

- vypracoval genealogickú metódu, ktorá umožňovala rekonštruovať priamo v teréne domorodý terminologický systém príbuzenstva, ktorý uplatňujú členovia skúmanej kultúry ku klasifikácii svojich príbuzných. Genealogická metóda sa stala jednou zo základných metód zberu antropologických dát v teréne.

Dielo: Dejiny melanézskej spoločnosti - označil tu difúziu a migráciu za základnú hybnú silu ľudského pokroku

Štúdia: Kultúrne kontakty ľudí - problematika kultúrnej migrácie; nový prisťahovalci ovládajúci vyššiu technológiu ako pôvodné obyvateľstvo, môže zaviesť nové zvyky a obyčaje

- prijal hypotézu, že kolískou svetovej kultúry je stredoveký Egypt (preukázaná podobnosť v technikách mumifikácie starovekých Egypťanov a Papuáncov

 

GRAFTON ELLIOT SMITH

- najvýznamnejší predstaviteľ heliolitickej školy

- spolu s W. Perym položil základy monocentrickej difuzionistickej koncepcie dejín ľudskej kultúry

Diela: Migrácia rannej kultúry, Starí Egypťania a pôvod civilizácie, Evolúcia človeka, Dejiny človeka = vyjadril v nich názory na pôvod ľudskej kultúry

- bol presvedčený, že difúzia kultúry v čase a priestore je základným činiteľom ľudského myslenia a jednania

- Egypt sa stal centrom celosvetovej kultúrnej difúzie (formovanie pod vplyvom umenia balzamovať) ––» šírenie na východ cez Indiu a Kambodžu až do Polynézie a potom k Amerike

 

WILLIAM JAMES PERY

Dielo: Megalitická kultúra Indonézie, Rast civilizácie = za pôvodný zdroj megalitických stavieb označil staroveký Egypt, Deti slnka= názory na vznik a vývoj kultúry

 

 Zdroj:Václav Soukup, Dejiny antropológie, Praha, 2004, str.321 - 348

Google