Evolucionistická antropológia

30.12.2009 00:52

 Evolucionistická antropológia

 

- antropologický smer 2 pol. 19 stor

- v istom zmysle predstavuje dovŕšenie osvietenskej koncepcie pokroku, pochádza od francúzskych osvietencov (A.Ferguson, A.R.J.Turgot, J.A.Condorcet)

 

Tézy evolucionizmu:

 

1. Sociálna evolúcia

= tvrdili, že každá spoločnosť sa vyvíja, vývoj je zákonitý a každá spoločnosť prechádza analogickými vývojovými štábami

 

2. Pozitivizmus

= extrémne vyvrcholenie vedeckého výkladu sveta. Na strane druhej, pozitivizmus bol východiskovou teóriou evolucionizmu.

 

3. Teória biologickej evolúcie

     CHARLES DARWIN- vytvoril základy evolučnej teórie, tým položil základy modernej biológie, objasnil vznik a vývoj rastlinných a živočíšnych druhov prirodzeným výberom.

Dielo: O vzniku druhov prírodným výberom - poprel tvrdenie o stálosti a nemennosti druhov a uviedol svoju teóriu vzniku druhov vývojovou cestou, neskôr rozšíril teóriu aj na človeka a vydal dielo O pôvode človeka

     Evolucionistický antropológovia aplikovali Darwinovu teóriu biologickej evolúcie na dejiny ľudskej kultúry a všade hľadali princípy Darwinovej vývojovej koncepcie smerujúcej od jednoduchého k zložitému a od rovnakorodého k rôznorodému a vývojovo vyššiemu.

 

Evolucionisti preferovali :

1. jednotné chápanie ľudskej prirodzenosti

2. koncepcia štadiálneho charakteru vývoja spoločnosti a kultúry

3. aplikácia komparatívnej a štatistickej metódy

4. preferencie výskumu úlohy prežitkov

5. hľadanie genézy sociokultúrnych javov 

- predpokladali psychickú podobnosť všetkých etnických a rasových skupín. Tým vysvetľovali rozdielnosť životného štýlu jednotlivých národov (reprezentujú rôzne stupne národa).

 

     Verili, že objavili štádiá, cez ktoré sa vyvíja kultúrny systém. Dospeli k tomu tak, že využili komparáciu správ mimoeurópskych národov, ktoré získavali od cestovateľov, atď.. Tieto informácie porovnávali a využívali pri tom komparáciu. Rôzne národy sa nachádzajú na rôznych stupňoch preto, že zatiaľ čo životný štýl niektorých národov sa rýchlo zmenil, u iných prišlo iba k malým zmenám behom niekoľkých storočí. Podľa Morgana ide pokrok cez technické vynálezy, čo prináša zmenu aj do ostatných oblastí života- nastáva reťazová reakcia.

 

 

 

Výskumom rodiny sa zaoberali:

JOHANN JACOB BACHOFEN

Dielo: Materské právo - ako prvý vyslovil hypotézu o prvotnosti matriarchátu pred patriarchátom. Podľa neho na počiatku vývoja ľudskej spoločnosti existoval stav prvotnej promiskuity-„héterizmus“. Na základe matriarchátu sa odvodzovalo meno a pôvod potomkov zo ženskej línie- matrilinearity. Nastalo obdobie vlády žien- „gynaikokracie“. Oveľa neskôr získali muži späť nadvládu- obdobie rodového zriadenia založeného na patrilinearite- patriarchát. Na počiatku historického obdobia bol rod nahradený monogamnou rodinou.

 

JOHN FERGUSON MCLENNAN

Dielo: Primitívne manželstvo - zaviedol do etnológie pojmy exogamia a endogamia. Počiatky dejín sú spojené s neustálym bojom malých, na sebe nezávislých kmeňov. Pre túto vývojovú fázu je typická exogamia (pravidlo uzatvárania manželstva len s členmi cudzej skupiny)  polyandria (mnohomužstvo). Zánik polyandrie a matrilinearity spôsobil vznik monogamie a patrilineárneho príbuzenského systému (základy pre súčasný typ rodiny).

 

 

Výskum právnych a politických inštitúcií:

HENRI J.S. MAINE 

Dielo: Starobylé právo - zaoberal sa problematikou evolúcie právnych a politických inštitúcií (konkrétne indická problematika a vzťahy medzi tradičnou a modernou spoločnosťou)

- pôsobil v Indii ako právny poradca britského guvernéra, zaoberal sa otázkou ako by sa dali zladiť tradičné zvyky Indov so zákonmi Veľkej Británie. Prišiel na to, že Indovia a Briti sú indoeurópske národy, pri tom vychádzal z toho, že ranné rímske právo a hinduistické tradičné právo odzrkadľujú princípy, na základe ktorých fungovali primitívne indoeurópske inštitúcie.

- zaoberal sa problematikou primitívnych spoločenstiev, dostal sa do konfliktu s McLennon v otázke prvotnosti matriarchátu a patriarchátu. On presadzoval patriarchát, na rozdiel od McLenna- polyandria.

- evolučný proces znamená:

a) presun od princípu príbuzenstva k princípu teritória

b) od rodinných vzťahov k občianstvu

c) od spoločenského vlastníctva k súkromnému.

 

Výskum náboženstva:

JAMES GEORGE FRAZER

Dielo: Zlatá ratolesť, Totemizmus a exogamia

- pôsobil na Liverpoolskej univerzite, kde vznikla v roku 1908 prvýkrát katedra sociálnej antropológie

Cieľ jeho práce: snaha o rekonštrukciu vývojových stupňov ľudského myslenia

Východisko: interpretácia myslenia prírodných národov

Chápal ľudstvo ako jediný celok a vychádzal z predpokladu, že človek sa po celú históriu snaží orientovať v prostredí, v ktorom žije a snaží sa ho ovplyvniť.

 

3 vývojové štádiá ľudského myslenia:

 

1. obdobie mágie (najstaršie obdobie)- svet ovládateľný podľa zariekania a rituálov, aj božstvá podliehali šamanizmu. Magické myslenie je založené na viere v tzv. sympatetiu (skrytý vnútorný súlad, ktorý panuje medzi určitými javmi, na základe neho sa veci navzájom ovplyvňujú). Mágiu založenú na tomto predpoklade nazval sympatetickú (vychádzala z predpokladu existencie určitého mystického vzťahu medzi vecami a javmi v prírode, zo zákonu vnútorného súladu).

Opiera interpretáciu sveta o dva princípy: a) princíp je možné definovať ako zákon podobnosti- homeopatická mágia (podobné produkuje a spôsobuje podobné); b) princíp je možné definovať ako zákon dotyku- kontaktná mágia (veci, ktoré už raz boli v kontakte alebo vytvárajú jeden celok, na seba pôsobia aj na diaľku)

 

2. obdobie náboženstva (vyššie štádium ľudského myslenia) - náboženstvá vznikli vtedy, keď ľudia pochopili, že nedokážu ovládať prírodu vlastnou silou. Zákony homeopatickej a kontaktnej mágie nefungujú. Ľudia začali veriť, že celý vesmír ovládajú nadprirodzené sily a Bohovia (s nimi mohli nadviazať kontakt iba kňazi, šamani, čarodejníci).

 

3. obdobie vedy (najvyššie štádium) - veda má vo svojich základných princípoch oveľa bližšie k mágii ako k náboženstvu. Ľudia v modernej spoločnosti podobne ako v období mágie veria v možnosť ovládať prírodu, tentokrát na základe skutočných a pravdivých znalostí príčinnej determinácie a zákonitostí vecí a javov.

Jeho model evolúcia ľudského poznania od mágie cez náboženstvo k vede predstavuje typickú evolucionistickú špekuláciu.

 

 JOHN LUBBOCK

Východisko jeho koncepcie: hypotéza o neexistencii náboženstva v primitívnych spoločnostiach

1.ateizmus 2. fetišizmus 3. totemizmus 4. šamanizmus  

5. pohanstvo. Poslednú vývojovú fázu spája s morálkou, ktorú pokladá za nesporný prejav civilizačného pokroku.

- ako prvý navrhol periodizáciu prehistórie na staršiu a mladšiu dobu kamennú.

 

Zrodenie antropológie ako vedy o kultúre:

E.BURNETT TYLOR  - „otec kultúrnej antropológie“

     Primitívna kultúra - pojednáva o otázkach poznania, viery, mágie a mýtov v primitívnych spoločnostiach.

Teória kultúry - konfigurácie naučeného správania a jeho produktov zdieľaných členmi určitej spoločnosti.

- štúdia o metóde výskumu vývoja inštitúcií- skúmanie vymedzil na evolučnú transformáciu matrilokality v patrilokaliu. Pozornosť venoval analýze levirátu a kuvády. Vypracoval evolučný model, podľa ktorého matrilinearita a matriolokalita predchádzali patrilinearite a patrilokalite.

- charakteristickým rysom jeho prístupu k štúdiu človeka a kultúry bol pozitivistický predpoklad existencie objektívnych zákonov. Jeho model univerzálnej evolúcie kultúry ľudstva je založený na analógii s vývojom ľudského poznania. Princípy racionálneho myslenia sú základom ľudského správania v moderných i primitívnych spoločnostiach. Rozdiel medzi civilizovanými a primitívnymi národmi teda netkvie v odlišných princípoch myslenia, ale v stupni kultúrneho vývoja. Vzhľadom na to, že základnou formou manželského súžitia bola v Tylorovej spoločnosti monogamia, označil za prvotný stupeň vývoja rodiny primitívnu promiskuitu.

3 vývojové štádiá kultúry:

1. divošstvo

2.barbarstvo

3. civilizácia

 

Metódy pri výskumoch:

1. komparatívna analýza = vychádza z predpokladu, že podobné kultúrne elementy, ktoré sa vyskytujú v rôznych kultúrach sveta môžeme usporiadať do tzv. komplexných klasifikačných schém. Kultúrne elementy sa zaraďujú tak, aby ukazovali smer evolučného vývoja (od jednoduchých po zložité)

2. analýzy prežitkov = prežitky sú kultúrne elementy, ktoré sa zachovali z predchádzajúcich vývojových štádií vďaka tradícii, napriek tomu, že svoj pôvodný účel stratili. Prežitky poskytujú dôležitú informáciu o starších vývojových stupňoch kultúry (povery, príslovia, hádanky, atď.)

     Kľúčom k pochopeniu genézy náboženstva je podľa Tylora hľadanie racionálneho myslenia. Pri hľadaní racionálnych dôvodov, ktoré viedli k vzniku náboženských predstáv u prírodných národov, dospel k názoru, že viera domorodcov v božské bytosti má svoj pôvod v ich pokusoch vysvetliť existenciu dvoch záhad života:

 1. v čom spočíva rozdiel medzi životom a smrťou, čo je príčina takých stavov ako tranz, spánok, ochorenie, smrť.
 2. čo sú ľudské obrazy, ktoré sa objavujú v snoch a víziách

Úsilie vysvetliť si tieto javy ––» mimo tela existuje duševná zložka: duša s kvalitatívne odlišnými vlastnosťami ako fyzický organizmus (spánok- blúdenie duše, opustenie tela dočasne, smrť- opustenie tela navždy).

- predstava, že všetko má svoju dušu i život postupne prenesená na rastliny, neživú prírodu, ľudské výtvory ––» predpoklad vzniku prvotného náboženstva - animizmu (predpoklad, že duša a duchovné musí niekde prebývať––> viera v posmrtný život.

- predstava, že po smrti tela duša pokračuje ďalej- uctievanie ducha mŕtvych

- predstava, že duša môže vstupovať do živých tiel a spôsobovať napr. tranz- exorcizmus.

Postupne bola fetišom dávaná ľudská podoba a zrodila sa modloslužba, ktorá pozdvihla duše na úroveň bohov –––» polyteizmus (každý Boh ovláda určitú oblasť prírody alebo života)

- akonáhle boli bohovia nahradení jediným bohom –––» štádium monoteizmu.

 

Nemecká evolucionistická etnológia a antropológia:

ADOLF BASTIAN „Odyseus etnografie“

- venoval sa štúdiu duchovnej kultúry mimoeurópskych národov (otázky náboženstva, mytológie, orientálnej filozofie)

     Teória elementárneho myslenia („Elementardanken“)- predpokladal, že ľudská psychika je jednotná, preto vznikajú rovnaké kultúrne prvky v rôznych spoločnostiach sveta; predpokladal existenciu elementárnych myšlienok (základné stavebné jednotky kultúry a sú spoločné celému ľudstvu), ktoré sa prejavujú vo filozofii, jazyku, náboženstve, práve, umení.

Pod vplyvom lokálnych, geografických, kultúrnych a historických podmienok v jednotlivých geografických provinciách vystupujú elementárne myšlienky ako myšlienky národov („Völkergedanken“) a nadobúdajú špecifické formy a črty charakteristické len pre dané etnikum, ktoré žije v konkrétnom prostredí. Myšlienky národov na pohraničných oblastiach podliehajú difúzii.

- zaoberal sa medzi prvými evolucionistami o difúziu a kultúrne kontakty.

Význam jeho práce: usiloval sa o vybudovanie etnológie ako induktívnej vedy, ktorá je založená na zbere empirického materiálu.

 

Americká evolucionistická antropológia a archeológia:

A.F.BANDELIER

- jeden z prvých, ktorý realizoval terénne výskumy (skúmal kultúru amerických indiánov-

Pueblanské kmene)

Dielo: Stvoriteľ šťastia - román, prezentoval archeologické poznatky cez prózu, vymyslený ľúbostný príbeh založený na reálnom svete pueblánskej kultúry- zvyky, architektúra, atď..

 

FRANK HAMILTON CUSHING

- uskutočnil prvý ozajstný terénny výskum založený na zúčastnenom pozorovaní

- expedícia do Nového Mexika (strávil tam 5 rokov, bol adoptovaný a postupne sa asimiloval do kultúry Zuñiou, dostal indiánske meno, stal sa druhým náčelníkom)

- pravdepodobne je prvým, kto prežil kultúrny šok.

 

LEWIS HENRY MORGAN

Dielo: Praveká spoločnosť- zhrnutie evolučnej teórie so zameraním na otázky rodovej a spoločenskej štruktúry.

Podľa Morgana existuje 5 foriem rodiny ( každá má svoju inštitúciu manželstva):

 1. prvotné vývojové štádium rodiny je promiskuita
 2. rodina pokrvne príbuzných- vystriedala neusporiadaný promiskuitný spôsob života, v ktorom muži žili v mnohoženstve a ženy v mnohomužstve (pozostatky havajský pokrvný systém- Polynézia)
 3. punaluánska rodina- základ: skupinové manželstvo niekoľkých sestier, vlastných alebo pobočných s ich manželmi, pričom spoloční manželia nemuseli byť navzájom príbuzní alebo mohla byť založená na skupinovom manželstve bratov, teda skupina mužov si brala skupinu žien (turánsky alebo ganowanský systém pokrvného príbuzenstva)
 4. syndyasmická alebo párová skupina- založená na manželstve párov, ale bez výlučného spolunažívania, manželstvo trvalo ľubovoľne, podľa dohody oboch strán
 5. z párovej rodiny vznikla patriarchálna rodina, ktorá sa zakladala na manželstve jedného muža s niekoľkými ženami, ženy boli pritom držané zvlášť
 6. monogamná rodina- posledná vývojová etapa, ktorá sa zakladala na manželstve jednotlivých párov s výlučným spolužitím (podľa Morgana vytvára vlastný systém príbuzenstva- árijský)

 

Základné typy spoločnosti podľa Morgana:

 1. rodová spoločnosť (societas)- založená na jednotlivcoch a čisto osobných vzťahoch, základnou organizačnou jednotkou je rod, z ktorej sa postupne utvárali zložitejšie a vývojovo vyššie formy sociálnej organizácie (rod–» frátria–» kmeň–» kmeňová konfederácia)
 2. štát (civitas)- spoločnosť založená na princípe teritoriality a vlastníctva, základná jednotka sociálnej organizácie je obec alebo mestský obvod. Politická spoločnosť je organizovaná na územnom základe a disponuje majetkom i osobami prostredníctvom územných vzťahov. V tomto type zriadenia sa stráca prvotná sloboda a rovnosť, vznikajú spoločenské triedy a objavuje sa sociálna nerovnosť.

 

     Dejiny kultúry považoval za nepretržitý kumulatívny proces smerujúci od nižších foriem existencie kultúry k vyšším.

Rozhodujúcu úlohu v dejinách kultúry zohráva hromadenie skúseností v dôsledku objavov a vynálezov, prostredníctvom ktorých si ľudia zabezpečujú uspokojovanie potrieb. Vychádzal z predpokladu, že ľudstvo začínalo od najnižšieho stupňa, prepracovalo sa z divošstva k civilizácii prvobytným hromadením skúseností.

 

Podľa Morgana vývoj ľudstva prebiehal vo vývojových fázach: divošstvo–» barbarstvo –» civilizácia

 1. divošstvo delenie: a) najnižšie (detstvo ľudstva)- chápal hypoteticky, lebo nijaké reálne známe prvotné spoločenstvo mu nezodpovedalo, avšak nevylučoval jeho existenciu; b) stredný stupeň- začína používaním primitívnych loveckých a rybárskych nástrojov a používaním ohňa; c) najvyšší stupeň- začal vynálezom luku a šípu a skončil vynálezom hrnčiarstva
 2. barbarstvo delenie: a) najnižší stupeň- rôzne trvanie, na východnej pologuli končil domestifikáciou zvierat, na západnej pologuli pestovaním kukurice a využívaním kameňa a tehál k stavbe domov; b) stredný stupeň a prechod k vyššiemu stupňu začína vynálezom tavenia rudy a spracovaním železa
 3. civilizácia- začína používaním hláskovej abecedy a vytváraním literárneho záznamu

 Zdroj:    Václav Soukup, Dejiny antropológie, Praha, 2004, str. 297 - 319   

Google