Kategórie mesta a regiónu v sociálnych a spoločensko - kultúrnych súvislostiach

11.04.2010 21:39

     Rozlišujeme nasledovné územné spoločenstvá: malá lokálna skupina, susedstvo, sídlo (dedina, malé mestské sídlo), mestská štvrť, mesto, mestský región, väčšie oblasti(aglomerácie, regióny);

Región - je územie a reletívna komplexnosť funkcií

            - je zložitý a pomerne komplexný sociálno- priestorový útvar - celok

            - ako územné spoločenstvo sa chápe ako univerzálny pojem - tvoria ho

              viaceré sídla a sídelné spoločenstvá

            - má spoločné korene už v minulosti:zvyky, tradície, obyčaje - v tomto

             sociálno - kultúrnom  význame ide napr. o regióny: Záhorie, Kysuce,

             Liptov, Spiš, Gemer...

            - je vymedzený hranicami a vieme ho určiť rôznymi spôsobmi:

                - ekonomicky

                - sociálne a kultúrne: hmotné najmä civilizačné črty kultúry: zvyky, jazyk,

                                               v minulosti odievanie

 

     Regionálne spoločenstvá sa vyznačujú špecifickou štruktúrou hospodárskych činností, ktoré súvisia s ich geomorfologickými podmienkami. Štruktúra regionu je daná hlavne hospodárskou činnosťou na danom území, životnou úrovňou, spôsobom života a kultúrou.

 

V sociológii sa región zvyčajne vyznačuje ako teritoriálne spoločenstvo a je charakteristické:

-  špecifickou štruktúrou hospodárskych činností;

- hranicami, ktoré je možné určiť rôznymi spôsobmi: ekonomicky, sociálne,

  kultúrne;

- životnou úrovňou, spôsobom života a kultúrou, ktoré sú špecifické pre dané

    územie a ktoré sú výsledkom pôsobenia komplexu faktorov prírodných,

    hospodárskych a sociálnych;

- vedomím spolupatričnosti a pospolitosti, ktoré sa vytvárajú na základe

  spoločného života a  spoločných záujmov ľudí žijúcich v danom regióne;

- v niektorých prípadoch vznikom politicko - správnej organizácie,

  ktorá riadi a spravuje územie regiónu ;

 

Mesto  - je to zložitý sociálny systém;

           - je to jedna forma územného spoločenstva a vyznačuje sa veľkou hustotou

             obyvateľstva a budovami;

           - je miestom rozvinutej deľby práce - priemyselné, obslužné, informačné a

             riadiace činnosti;

           - územie s vysokou mierou komunikácie, produkcie, zhromažďovania,

             výmeny a odovzdávania hmotných a kultúrnych hodnôt a symbolov;