Renesančná prírodná a sociálna filozofia

22.11.2010 14:36

 

Renesancia vznikla v Taliansku už v 14. storočí. Najväčší rozmach renesancia zažíva v 15.-16. storočí  a  na našom  území, ešte aj v 17.storočí.

V Taliansku sa prejavuje  antickou tradíciou, pápeži boli naklonení umeniu a pozitívnym zmenám.

Mediciovci: jedna zo zámožných rodín, ktorí podporovali umelcov: napr. Michelangela;

1459 - otvorenie Platónskej akadémie;

Kníhtlač: rozširovanie myšlienok do sveta;

Renesancia nie je len návrat k antike, ale je to aj obdobie nových myšlienok. V centre skúmania je človek a zmysel ľudského života sa má hľadať v pozemskom živote.

Heliocentrizmus: diametrálne odlišný pohľad na svet, človeka;

Empirický výskum prírody: opis, experiment, skúsenosť;

Prví renesanční myslitelia akceptovali Boha, ale nebol v centre ich filozofického skúmania.

 

Mikuláš Kuzánsky

Jedno - stotožňoval s Bohom: absolútne, nekonečné bytie. V ňom splývajú všetky protiklady.

Učenie ,,o učenej nevedomosti": uvedomiť si, že sme schopní len negatívneho poznania: napr. o Bohu nemôžeme povedať, aký je, ale len aký NIE JE.

 

Chápanie človeka v renesancii je individuálnejšie ako chápanie v antike. Človeka považovali za jedinečného.

Anatómia - výskumy vo veľkom. Túžba poznať človeka;

Človek: všestranná bytosť: napr. Da Vinci: medicína, maliarstvo, spisy o umení,...atď.

 

Zmenil sa pohľad na prírodu: Boh je všadeprítomný vo svojom diele. Je nekonečný a je všade: panteizmus. Zrušili priepastný rozdiel medzi Bohom a stvoreným svetom.

 

Nový obraz sveta:

Giordano Bruno: vesmír je nekonečný: ovplyvnil ho Kopernik heliocentrizmom. Človek nežije na žiadnej privilegovanej planéte.

Mikuláš Kopernik: teória heliocentrizmu:

- dielo: O obiehaní nebeských telies: zem je na úrovni ostatných planét;

 

Snaha o reformáciu Cirkvi:

1517: Martin Luther: na odpustky a majetok cirkvi mal vlastný názor - výmysel cirkevných predstaviteľov. Návrat k Písmu: preklady do sveta.

+ J. Kalvín, U. Zwingli;

 

Učenie o štáte a práve:

Utópie:

Niccolo Machiavelli: dielo: Vladár - všetky prostriedky, ktoré zaručujú udržanie štátu sú oprávnené, aj nemorálne;

Tomasio Campanella: dielo: Slnečný štát - utópia spoločnosti na sociálnom princípe. Chcel hospodársku a politickú rovnosť, zrušiť súkromné vlastníctvo.

 

Zdroj:

KICZKO, L., MARCELLI, M., WALDSCHUTZ, E., ZIGO, M., 1993. Dejiny filozofie. 1. vydanie. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1993. s. 55-60. ISBN 80-08-01830-5.