Štrukturálna antropológia

08.01.2010 01:32

Teoretické zdroje francúzskej štrukturálnej antropológie: - 60. roky 20.storočia

 

  • Prvý zdroj francúzskej štrukturálnej antropológie: filozofia (myšlienky J.J. Rousseaua, A. Comta, K. Marxa, E. Cassirera atď.)

 

  • Druhý ideový zdroj: Durkheimova sociologická škola založená v roku 1898, kedy vyšlo prvé číslo Sociologickej ročenky.

 

Po Durkheimovej smrti ––» Marcel Mauss

Dielo: Esej o dare - analyzoval výmenu daru ako utilitárnu (pozerajúci na zisk) alebo symbolickú výmenu, ktorá má sociálny, náboženský a morálny následok. Dary podľa jeho názoru predstavujú vzájomný systém, ktorý upevňuje stabilitu sociálnej štruktúry a legitimuje spoločenskú hierarchiu.

Lucien Lévy – Bruhl - snaha o vymedzenie rozdielu medzi civilizovaným a primitívnym myslením.

= venoval sa analýze mentality príslušníkov primitívnych spoločností. Primitívne myslenie charakterizoval ako mystické a prelogické; primitívny človek vníma a interpretuje svet inak.

 

Arnold van Gennep - tiež ovplyvnený Durkheimom

Dielo: Prechodové rituály - prostredníctvom prechodových rituálov (krst, svadba, pohreb a iné) ľudia dosahujú nový status v spoločnosti. Umelým vytváraním dramatických stavov a situácií pomáhajú prekonať účastníkom obradu neistotu a napätie súvisiace so vstupom do nového životného obdobia.

Durkheimová sociologická škola ovplyvnila aj britský funkcionalizmus.

 

  • Tretím zdrojom francúzskeho štrukturalizmu sa stala moderná lingvistika

 

Štrukturálna antropológia ako veda o binárnych kontrastoch

CLAUDE LÉVI - STRAUSS 

  

Tri základné okruhy jeho práce:

1. okruh venovaný štúdiu príbuzenských systémov: Elementárne štruktúry príbuzenstva, Budúcnosť štúdii o príbuzenstve

2. okruh venovaný problematike výskumu domorodých klasifikačných systémov: Rasa a história, Divoké myslenie

3. okruh predstavuje jeho výskumy a interpretácie mytologických systémov: Mytológia, História rysa

Ostatné diela: Štrukturálna antropológia

 

Základy Lévi-Straussovej štrukturálnej antropológie:

1.      Pozorovateľné a vedomé úrovne javov sú užitočné iba

         ako východiská ku skúmaniu    princípov ich skladby.

2.      Úlohou štrukturálnej antropológie je objaviť logické

         princípy, ktoré organizujú kultúrnu skutočnos

 

      3.     Štrukturalisti sa usilujú o formuláciu

              matematických zákonov organizácie,

              ktoré kombinujú s klasickou antropologickou

              metodológiou.

 

- domnieval sa, že život spoločnosti je závislý na skrytých univerzálnych štruktúrach, ktoré usmerňujú, koordinujú a regulujú ľudskú činnosť.

Metodologickým nástrojom, ktorý umožní preniknúť k infraštruktúre spoločnosti, je pojem „sociálna štruktúra“.

 

Obrazom skúmanej sociokultúrnej reality sa stáva model sociálnej štruktúry na základe štyroch charakteristík:

  1. Štruktúra má charakter systému. Skladá sa z elementov, ktoré sú usporiadané takým spôsobom, že zmena jedného z nich vyvolá zmenu všetkých ostatných.
  2. Každý model patrí do určitej skupiny modelov s podobnými závislosťami.
  3. Uvedené vlastnosti umožňujú predvídať, ako bude model reagovať pri zmene niektorého zo svojich elementov.
  4. Každý model musí byť konštruovaný tak, aby jeho fungovanie odpovedalo všetkým zisteným faktorom.

 

Cieľ antropologického výskumu: „skonštruovať“ určitý model, preštudovať jeho vlastnosti a spôsoby, ako reaguje, a potom použiť tieto pozorovania k výkladu diania. Sociálna štruktúra môže byť vytvorená buď na základe pozorovania, alebo experimentu (hľadanie a skúšanie najvhodnejšieho modelu pre danú skutočnosť)

 

Východisko štrukturálnej analýzy: nachádzanie prvkov, ktoré tvoria skúmaný systém, a vyčlenenie ich vzájomných vzťahov.

- pri riešení problému prevodov faktov na znaky sa inšpiroval teóriou binárnych protikladov.

- prvok systému nemá sám o sebe žiadny zmysel, ale  nadobúda ho tým, že vystupuje v opozícii vo vzťahu k iným prvkom. Opozícia (binárny protiklad) sa tak stáva kódom ktorý umožní odhaliť významy skúmanej sociálnej štruktúry. Ústrednou opozíciou, o ktorú sa vo svojich analýzach opiera, tvorí príroda (univerzálnosť, spontánnosť) – kultúra (špecifickosť, normatívnosť)

- logikou binárnych kontrastov vnáša človek do sveta prírody štrukturálny, kultúrne modelovaný rad. Vyčleňuje komunikačné systémy, ktorými prebieha výmena hodnôt vo všetkých spoločnostiach.

-analýzy mytologických systémov: mytológia najvýraznejšie odráža vnútorné princípy nevedomej logiky ľudského myslenia.

 

Základné charakteristiky štrukturálnej antropológie Léviho-Straussa:

1) Predmetom analýzy nie sú izolované kultúrne prvky, ale vzťahy, ktoré ich spojujú.

2) Cieľom výskumu nie je objasnenie rozmanitosti kultúrnych javov, ale nájdenie nevedomých univerzálnych štruktúr  existujúcich vo všetkých kultúrach.

3) Kľúčom k pochopeniu kultúrnej variability je logika binárnych kontrastov, prostredníctvom ktorého ľudia modelujú prírodnú a sociokultúrnu realitu.

 

Expanzia štrukturálnej antropológie:

MICHEL PERRIN

Dielo: Cesta mŕtvych indiánov - predložil štrukturálnu analýzu mytológie goahirských indiánov žijúcich na území Venezuely a Kolumbie.

MAURICE GODELIER - pokúsil sa spojiť štrukturalizmus s marxistickou antropológiou, francúzsky štrukturálny marxizmus.

 

 Zdroj:Václav Soukup, Dejiny antropológie, Praha, 2004, str. 455 - 467