Človek, kultúra, príroda a spoločnosť

Vedecké štúdiá ľudskej spoločnosti

08.05.2010 13:33
       Vedecké štúdium ľudskej spoločnosti začína v novoveku a za prvú významnú prácu sa všeobecne pokladá dielo „ O duchu zákonov “ – Charles Secondat Montesquieu. Tu sú po prvýkrát formulované spoločenské zákony. ADAM SMITH – dopracoval sa...

Človek a spoločnosť

08.05.2010 14:12
       Pojem spoločnosť v širšom slova zmysle – ľudská spoločnosť ako celok, ľudstvo, ktoré sa skladá z jednotlivých spoločností a skupín; Pojem spoločnosť v užšom slova zmysle - jednotlivé spoločnosti, ktoré vznikajú na základe zjednocovania...

Kultúra a spoločnosť

28.02.2011 14:56
          Pojmu kultúra ľudia pripisujú rozličný obsah a zmysel. Významy, v ktorých sa tento termín používa sa týkajú rôznych oblastí a úrovní života jedinca v spoločnosti. Ale všetky chápania tohto pojmu majú niečo spoločné a to, že : kultúra sa chápe vo...

Jednota a rozmanitosť kultúr

20.03.2011 12:18
          Vedci, ktorí sa zaoberajú kultúrou ako celkom sa snažia nájsť základné črty kultúr spoločné pre všetky sociokultúrne systémy - tzv. kultúrne univerzálie. Vychádzajú zo skutočnosti, že v každej kultúre existuje nejaký jazyk, náboženstvo, systém...