Filozofia

Povaha predfilozofického myslenia

08.05.2010 19:43
Filozofia - z gr. filein (milovať) a sofia (múdrosť) Prvýkrát ju tak nazval Pythagoras v 6.st.p.n.l.   Prvotnopospolná spoločnosť- človek bol lovcom, zberačom, prírodu si privlastňoval, ale ju nepretváral. Obrazom sveta bola mágia – prostredníctvom zariekadiel, kúziel...

Kozmologický a kozmogonický model sveta

08.05.2010 20:43
Kozmogónia (z gréčtiny kosmos - vesmír; goné - vznik, pôvod) je odvetvie astronómie, ktoré skúma vznik a vývoj jednotlivých nebeských telies a iných kozmických objektov. Kozmológia je odbor astronómie zaoberajúci sa tými vzťahmi, v ktorých sa vesmír prejavuje ako celok. Hoci sa považuje za...

Antická filozofia. Antropocentrický obrat vo filozofii. Podstata a význam Platonovej a Aristotelovej filozofie.

08.05.2010 21:48
Sofisti: V Átenach v čase demokracie vzrástla potreba ľudí, ktorí vedia rozprávať a argumentovať: platení učitelia múdrosti. Plusy sofistov: obrat k človeku, odmietanie ontologických a gnozeologických otázok, objavili silu jazyka Negatíva: pravda sa stala...

Stredoveká filozofia. Prínos patristiky do filozofického myslenia. Vrcholná scholastika.

09.05.2010 15:49
  Stredovek ako obdobie má viacero medzníkov ako vzniku, tak aj zániku. Za jeden z dátumov začiatku stredoveku sa považuje rok 313 (Milánsky edikt), ďalej rok 476 (zánik Západorímskej ríše) a rok 529 (zatvorenie Platónskej akadémie). Za koniec tohto obdobia sa považuje rok...

Renesančná prírodná a sociálna filozofia

22.11.2010 14:36
  Renesancia vznikla v Taliansku už v 14. storočí. Najväčší rozmach renesancia zažíva v 15.-16. storočí  a  na našom  území, ešte aj v 17.storočí. V Taliansku sa prejavuje  antickou tradíciou, pápeži boli naklonení umeniu a pozitívnym...

Filozofický racionalizmus a empirizmus

22.11.2010 15:19
           Zakladatelia novovekej filozofie sú myslitelia, ktorých aktívnu filozofickú činnosť datujeme do prvej polovice 17. storočia: Francis Bacon, René Descartes a Thomas Hobbes.      A: RACIONALIZMUS racio – rozum   RENÉ...

Knihy

Platón - Parmenidés

Platónov dialóg Parmenidés možno považovať za zlomový. Pokiaľ všetky dialógy označíme za výnimočné, tak je tento z tých, ktoré sú výnimočné medzi výnimočnými. Info tu:...

Friedrich Nietzche - Antikrist

Klasické dielo filozofickej literatúry. Kritika náboženstva, založená na princípoch nemeckej "filozofie života". Kritika nie je ani tak cieľom racionálnej argumentácie alebo nebodaj vyvracania...

Novoveké dejiny filozofie I.

8. zväzok rady - Dejiny filozofie, zachytáva dejiny a charakteristiku novovekej filozofie od Bacona po Spinozu (Descartes, Pascal, Hobbes, Galilei a ďalší...).. Info tu:...

Novoveké dejiny filozofie II.

9 - zväzok z edície Dejiny filozofie zahŕňa filozofov od Newtona po Rousseaua (Locke, Leibnitz, Berkeley, Wolff, Lessing, Hume a ďalší). Info tu:...