,,Hodnotenie človeka má vychádzať z toho, čo dává, nie z toho, čo je schopný získať." /Einstein A./

Kultúrna a sociálna antropológia

Genéza antropologického myslenia

02.12.2008 01:38
1. Genéza antropologického myslenia   Otázka ,,Kto je človek?“ je stará ako ľudstvo samo. Prvé vysvetlenia ako vznikol človek sa nachádzajú v mýtoch a bájkach. Eskimácii odvodzovali svoj pôvod od bobra, indiáni z Peru od pumy, indiáni z Brazílie boli presvedčení, že...

Predmet a subdisciplíny antropológie

29.12.2009 21:12
Predmet a subdisciplíny antropológie   Antropológia (v gréčtine anthropos = človek, logos = slovo, náuka) je vedou o človeku. Tento názov  použil po prvýkrát Aristoteles pre skúmanie prirodzenej povahy človeka. Aj diela antických lekárov a prírodovedcov (napr. Hippokrates,...

Definície KULTÚRY

29.12.2009 22:18
       Pojem kultúra z antropologického hľadiska má svoj etymologický pôvod v antickom staroveku. Vznikol z latinského „colo“, resp. „colere“, a bol pôvodne spájaný s obrábaním pôdy (agri cultura). S kultúrou v úplne novom chápaní prišiel...

Prehľad a významný predstavitelia antropologických smerov a škôl

Evolucionistická antropológia

30.12.2009 00:52
 Evolucionistická antropológia   - antropologický smer 2 pol. 19 stor - v istom zmysle predstavuje dovŕšenie osvietenskej koncepcie pokroku, pochádza od francúzskych osvietencov...

Difuzionizmus

30.12.2009 01:34
- je charakteristický kritickou reakciou na teórie a metódy evolucionizmu, na konci 19.storočia, vystriedal evolucionizmus a v prvých rokoch 20.storočia zásadným spôsobom ovplyvnil...

Konfiguracionizmus

31.12.2009 00:23
- kritická reakcia na difuzionizmus v USA v 20 r. 20. storočia - nový smer americkej kultúrnej antropológie vypracovaný   Boasovými žiakmi   Predstavitelia skúmali:...

Osobnosť a kultúra

05.01.2010 20:57
Teoretické zdroje a východiská školy osobnosť a kultúra    Osobnosť a kultúra - škola vyvíjajúca sa v americkej kultúrnej antropológii v 30. rokoch  20....

Funkcionalistická a štrukturálne funkcionalistická antropológia

08.01.2010 00:28
 Teoretické zdroje a východiská funkcionalizmu:      Britská funkcionalistická antropológia - predmetom záujmu britských sociálnych antropológov sa v 20. rokoch...

Štrukturálna antropológia

08.01.2010 01:32
  Teoretické zdroje francúzskej štrukturálnej antropológie: - 60. roky 20.storočia   Prvý zdroj francúzskej štrukturálnej antropológie: filozofia (myšlienky J.J. Rousseaua, A. Comta,...

Neoevolucionistická antropológia

12.01.2010 14:39
Neoevolucionistická antropológia   Renesancia evolucionistického myslenia: V 60. rokoch 20. storočia došlo v anglosaskej vede k obnoveniu záujmu o evolučné myslenie....

Kultúrna ekológia

12.01.2010 14:51
Kultúrna ekológia   Teoretické zdroje a východiská kultúrnej ekológie: Predmet výskumu: štúdium vzniku, vývoja a fungovania sociokultúrnych systémov v kontexte ich prírodného prostredia =...

Kultúrny materializmus

16.01.2010 12:26
Kultúrny materializmus   Koncepcia kultúrneho materializmu MARVIN HARRIS - patrí medzi najvplyvnejšie osobnosti antropológie v druhej polovici 20. Storočí   Dielo: Rasové vzorce...

Antropologická archeológia

16.01.2010 13:47
Antropologická archeológia     Nová archeológia: Americká „nová archeológia“ a britská „analytická archeológia.   Lewis Roberts Binford - zakladateľ americkej novej archeológie...

Kognitívna antropológia

19.01.2010 12:40
Kognitívna antropológia     - jeden zo smerov etnografie   Predmet: štúdium vzťahov jazyka a kultúry prostredníctvom výskumu kognitívnych systémov, modelov ľudského vnímania...

Symbolická antropológia

19.01.2010 13:08
Symbolická antropológia   - rozvíja sa od začiatkom 60.rokov 20.storočia Charakteristický znak: výskum kultúry ako systému zdieľaných symbolov a významov   MARY DOUGLASOVÁ - vo...

Súčasná sociálna a kultúrna antropológia

Psychologická antropológia

17.10.2010 17:33
        Psychologická antropológia zahrňuje rozsiahlu oblasť antropologických výskumov vzťahu osobnosti a kultúry v medzikultúrnej perspektíve.     Do antropológie uviedol tento pojem v 60. rokoch 20. storočia americký antropológ...

Lingvistická antropológia

16.10.2010 17:19
      V centre jej záujmu stojí predovšetkým štúdium vzťahov jazyka, kultúry a myslenia v rôznych sociokultúrnych systémoch a výskum jazyka ako symbolickej bázy kultúry a determinanty ľudskej činnosti.       Lingvistická...
Google