Národnostné menšiny, regionálna kultúra a osveta

Národnostná menšina

Charakteristické črty národnostnej existencie a kultúry

11.04.2010 20:41
     O  menšinách  možno  hovoriť  iba  vo  vzťahu   k makroštruktúre akou je globálna spoločnosť. Pritom platí,  že menšina je v podriadenom postavení.      Znamená  to,  že  menšina nie je...

Národnostné zloženie Slovenska

Maďarská národnostná menšina

11.04.2010 20:59
Maďarská menšina          Maďari sú národ prevažne žijúci v dnešnom Maďarsku. Ako národ patria medzi uralskú jazykovú skupinu, ktorú väčšinou tvoria ugro-fínske jazyky. Maďarské etnikum na Slovensku vzniklo so vznikom samostatného Československého štátu po...

Rómska národnostná menšina

11.04.2010 21:06
     Tradovaná "prvá" písomná zmienka o Rómoch zo Spiša na majetkoch rodiny Mariássyovcov pochádzajúca od richtára Jána Kuncha (údajne z roku 1322).      Pohyb Rómov z Balkánu do strednej Európy a ďalej bol vynútený tlakom osmanských Turkov. Uhorsko...

Česká národnostná menšina

11.04.2010 21:10
     Počiatky vzťahov medzi obyvateľmi územia dnešných Čiech a Slovenska kladú historici už do obdobia Veľkej Moravy. Už v stredoveku sa vyvinul spisovný český jazyk. Na Slovensko prichádzali okrem nemeckých aj českí mestskí remeselníci, odborníci a českí duchovní, ktorí so...

Rusínska národnostná menšina

11.04.2010 21:14
     Zmienky o  rozšírení Rusínov medzi Slovákmi obsahujú už zákony segedínskeho snemu z roku 1459. Masová migrácia obyvateľstva prebiehajúca zhruba od konca 17. do polovice 18. storočia v celom severovýchodnom Uhorsku posilnila rusínske zastúpenie vo...

Ukrajinská národnostná menšina

11.04.2010 21:16
     Na Slovensko prichádzajú postupne vo vlnách a v 15. a 16. stor. sa tento proces završuje. Usadili sa na východnom Slovensku a vzniklo tu asi 3OO dedín, ktoré osídľovali Ukrajinci. Boli to roľníci a pastieri. K najtypickejším a najrozšírenejším...

Karpatskí Nemci

11.04.2010 21:18
     Významnú mieru nadobudla nemecká imigrácia po tatárskom vpáde v rokoch 1241 - 1242. Mongolské hordy  na jar roku 1242 Slovensko opustili, ale po ich pustošení zostali celé kraje vyľudnené. Uhorský kráľ Belo IV. sa snažil odstrániť dôsledky mongolskej katastrofy....

Región

Kategórie mesta a regiónu v sociálnych a spoločensko - kultúrnych súvislostiach

11.04.2010 21:39
     Rozlišujeme nasledovné územné spoločenstvá: malá lokálna skupina, susedstvo, sídlo (dedina, malé mestské sídlo), mestská štvrť, mesto, mestský región, väčšie oblasti(aglomerácie, regióny); Región - je územie a reletívna komplexnosť...

Metodologické aspekty reflexie regionálnej kultúry (kulturologická reflexia ketegórie región; regionálne kultúrne centrum a jeho okolie; mesto ako centrum kultúrneho života)

12.04.2010 13:03
V kulturologickej reflexii sa kategória región vyskytuje hlavne ako: - geografický pojem regiónu - ide o jeho geografické limity (pohoria, rieky) a...

Identita regionálnej kultúry (kultúrna identita a región; región v národnej kultúre)

12.04.2010 13:30
Kultúrnu identitu v súčasnosti skúma kulturológia. - tento termín sa spája s vlastenectvom, s národnou hrdosťou, s pocitom   príslušnosti k určitej sociálnej skupine, so spoluprácou v rámci skupiny; - na druhej strane sa môže spájať s uzavretím skupiny do seba,   s neprateľským...

Región ako nositeľ kultúrnej tradície – tradícia v regionálnej kultúre

12.04.2010 14:01
     Každé spoločenstvo odovzdáva novým generáciám už existujúce hodnoty, ktoré ona a predošlé generácie vytvorili a akceptovali. Toto sa deje aj na úrovni národnej, regionálnej aj lokálnej. To čo sa odovzdáva je už vytriedené a odovzdáva sa len to, čo je...

Osveta

Osveta jej význam a úlohy

12.04.2010 14:13
     Slovo osveta použil literárne ako prvý Ján Kollár /1793-1852/ - básnik a hlásateľ slovanskej vzájomnosti. V Kollárových pedagogických náhľadoch nájdeme mnohé pokrokové črty. Žiada všestranné rozvíjanie schopností detí, zdôrazňuje estetickú výchovu a odporúča...

Chronologický prehľad uvedených pojmov, ktoré sa spájajú s osvetovou činnosťou

14.04.2010 09:57
-          Kultúrno-výchovná činnosť -          Kultúrno-osvetová práca      V súčasnosti osvetovú prácu usmerňuje Zákon 61/2000 Z.z. O osvetovej činnosti.         18. stor. – OSVETA – ako prvý ho použil Ján Kollár;...

Osvetová činnosť v minulosti jej základná charakteristika v jednotlivých obdobiach, vzdelanie a osvetová činnosť, učené spoločnosti, spolky a osvetová práca, porovnanie jednotlivých období z aspektu osvetovej činnosti/

14.04.2010 12:32
  Osveta – tento pojem sa v histórii menil a vyvíjal, šíri sa najmä v 19. storočí medzi ľudovými vrstvami, národno-oslobodzovacie, uvedomovacie snahy spojené s činnosťou Štúrovcov. Kultúrno-osvetová činnosť v tomto období ešte nevzniká. Toto obdobie osvety...

Charakter, zameranie a smerovanie osvetovej činnosti a osvetových zariadení na Slovensku v súčasnosti /regionálne osvetové zariadenia, NOC, .../

16.04.2010 23:37
          Najviac kultúrno – osvetových zariadení v miestnych a regionálnych podmienkach je v Slovenskej republike. Zariadenia patria obciam a mestám v sídlach do 3000 obyvateľov, teda v malých a stredne veľkých...

Metódy a formy vzdelávacieho osvetového pôsobenia

17.04.2010 00:23
     Vzdelávacie metódy a formy osvetovej práce úzko súvisia so samotnou činnosťou osvetového pracovníka, lektora. Použitie metód a foriem vo vzdelávacej osvetovej práci má byť premyslené a cieľavedomé. V kultúrno-osvetovej činnosti rozlišujeme priame...

Vývoj teoretického základu osvety

17.04.2010 01:06
Teoretickým základom osvety je pedagogika osvetovej činnosti, ktorá je činnosťou andragogiky – pedagogiky dospelých.   Pedagogika osvetovej činnosti sa zaoberá zákonitosťami výchovy a vzdelávania dospelých i mládeže vo voľnom čase, princípmi, metódami a formami tejto...